خود شما جزو کدام دسته هستید آقای مطهری؟! – مشرق نیوزتحصیلات