ادامه مواضع متناقض پنتاگون درباره پاکستان – مشرق نیوزتحصیلات