صوت/ ای لشکر حیدر کرار خنجر یمنی را بردار – مشرق نیوزتحصیلات