فیلم/ عشق به امام حسین در میان اهل‌سنت – مشرق نیوزتحصیلات