فیلم/ غبطه شهدا به مقام این شهید – مشرق نیوزتحصیلات