مشرق نیوز – عکس/ آموزش خط چینی برای مصاف با ایرانتحصیلات