مشرق نیوز – عکس/ اردوی جهادی طلاب غیر ایرانی در آق قلاتحصیلات