منظور از «الوتر الموتور» در زیارت عاشورا چه کسی است؟ – مشرق نیوزتحصیلات