۷ شرط پذیرش اعمال و رفتار انسان از سوی خداوند – مشرق نیوزتحصیلات