تحلیلی از پیشنهاد رشوه ترامپ به ابرنفتکش ایرانی – مشرق نیوزتحصیلات