تحلیل صفار هرندی از رمز ماندگاری جمهوری اسلامی – مشرق نیوزتحصیلات