غافلگیری بازیکنان تراکتور از هوای سرد در تابستان – مشرق نیوزتحصیلات