مکانی: به ایران آمدم تا به اوج برگردم – مشرق نیوزتحصیلات