همدستی جانسون با ملکه علیه دموکراسی – مشرق نیوزتحصیلات