پشت‌گرمی اسرائیل به برخی کشورهای عربی – مشرق نیوزتحصیلات