آمریکا نام یک مقام سعودی مرتبط با حملات ۱۱سپتامبر را فاش می کند – مشرق نیوزتحصیلات