شلیک موشک زلزال به مواضع مزدوران عربستان – مشرق نیوزتحصیلات