وزارت‌ خارجه‌آمریکا: فشار حداکثری علیه ایران ادامه می‌یابد – مشرق نیوزتحصیلات